http://karbassi.ir//upload//blog//tarkhisd-1575539791.jpg

ترخیص بیمار

مراحل ترخیص

كليه امور مربوط به ترخيص بيماران بستري  طبق مراحل زیر از طريق واحد ترخيص انجام مي گيرد:

 1. دستور ترخیص بیمار توسط پزشک
 2. تکمیل پرونده توسط منشی بخش و پرستار مربوطه و تحویل به واحد ترخیص 
 3. دریافت پرونده بیماران ترخیص شده و صدور صورتحساب بر اساس تعرفه های مصوب  
 4. ارسال پیامک به همراه بیمار 
 5. مراجعه همراه بیمار به واحد ترخیص و قسمت صندوق جهت تسویه حساب
 6. صدور صورتحساب پس از اعلام ترخيص بيمار و صدور برگ خروج
 7. ارائه برگ خروج  به انتظامات  (نگهبانی )،  تحویل خلاصه پرونده و سایر مدارک مورد نیاز و توصیه های پس از ترخیص و خروج بیمار از مرکز ، همراه با آرزوی سلامتی 


واحد ترخیص در موارد زیر یاری دهنده  بیماران عزیز می باشد:

 1. ارائه اطلاعات مربوط به هزينه بستري بيماران با توجه به نوع عمل و نوع بيمه طرف قرارداد
 2. ارائه اطلاعات مشاوره اي جهت دريافت معرفي نامه و تطبيق آن با مفاد قراردادهاي بيمه اي فيمابين
 3. اعلام هزينه هاي بيمار در طول دوران بستري طي برگه هاي استعلام توسط واحد ترخيص
 4. ارائه مدارك در پايان هر روز به مدارك پزشكي و ارائه مدارك و گزارشات به دفتر مديريت مالي